header banner
Default

Met de Green Deal zet BNG Bank zich in voor duurzame gezondheidszorg


Table of Contents

  De zorg is een onmisbaar onderdeel van de samenleving. Wat veel mensen echter vergeten is dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Kortom; de zorgsector – hoe onmisbaar ook – is een vervuilende sector. Dat moet groener dus.

  Om de zorgsector te helpen verduurzamen heeft BNG Bank de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorgen’ ondertekend. Deze nieuwe Green Deal omvat concrete en ambitieuze doelen om de impact van de zorg op het klimaat, milieu en de leefomgeving te minimaliseren. Er wordt nu meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie en op bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu.

  De bank legt uit dat het zich aan de nieuwe Green Deal heeft gecommitteerd, omdat men het belang van duurzame zorg wil onderstrepen en daarmee een bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen. “Vanuit BNG Bank jagen we de verduurzaming aan met geschikte instrumenten voor (voor)financiering, zodat we in de relatie met zorginstellingen hierop kunnen sturen.”

  BNG Bank zet met Green Deal in op duurzamere zorg

  Daarnaast stelt BNG Bank een stimulerende rol te willen spelen in de fase waarin investeringsplannen worden uitgewerkt. “Dit doen we door ze te toetsen aan duurzaamheidscriteria, door kennis te delen hoe deze te verbeteren zijn en door expliciet de dialoog over toekomstbestendige zorg aan te gaan in de driehoek zorginstelling-zorgverzekeraar-bank.”

  Sources


  Article information

  Author: Dr. Kelly Cole

  Last Updated: 1703847241

  Views: 1017

  Rating: 3.6 / 5 (109 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dr. Kelly Cole

  Birthday: 1975-08-31

  Address: 9137 Cynthia Point Apt. 057, Lewishaven, UT 43669

  Phone: +4181749885037447

  Job: Construction Manager

  Hobby: Cooking, Puzzle Solving, Raspberry Pi, Playing Chess, Amateur Radio, DIY Electronics, Snowboarding

  Introduction: My name is Dr. Kelly Cole, I am a receptive, accomplished, cherished, rare, Determined, capable, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.