header banner
Default

Miray isminin anlamı nedir?


Table of Contents

  Miray ismi, Farsça kökenlidir. Anlam itibariyle ay gibi ışık saçan demektir. Bu isim, bir ayın ilk günleri için de kullanılmaktadır. Son dönemde yaygınlaşan bu isim, kız çocuklarına verilir.

  Miray İsminin Özellikleri

  Miray ismi, yumuşak başlılığı, güzel huyu temsil eder. Bu isme sahip olan kimselerde iyi ahlak ve pozitif tavırlar gözlemlenmektedir. Bu isim, insanın duygusal yanını temsil eder.

  Duygusal, merhametli ve düşünceli insanları karşılar. Eğlenmeyi ve sosyalliği seven bu kimseler, toplum içinde sevilen kişilerdir. Neşe ve enerjiyi ifade eden Miray ismi, sanatsal yetenekleri de temsil etmektedir.

  Miray İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

  Miray ismi Kur'an'da geçmemektedir. Sözcük Farsça kökenli olduğundan Arap toplumlarında kullanımı yaygın değildir. İran ve Türk toplumlarında daha sık rastlanır.

  Sources


  Article information

  Author: Johnny Barnes

  Last Updated: 1703719561

  Views: 960

  Rating: 4.6 / 5 (63 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Johnny Barnes

  Birthday: 1983-07-08

  Address: 60086 Bradley Extension, North Amanda, NJ 77983

  Phone: +3867991184921716

  Job: Article Writer

  Hobby: Magic Tricks, Sculpting, Coin Collecting, Wildlife Photography, Playing Chess, Whiskey Distilling, Origami

  Introduction: My name is Johnny Barnes, I am a cherished, vibrant, vivid, unswerving, honest, Adventurous, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.